98 پیام به معلمان جدید

اینک ،  چند  توصیه  مهم درباره  ارزشیابی

1. ارزشیابی ، یکی از ارکان هر برنامه آموزشی است.
2. ارزشیابی ، به طور اخص ناظر اندازه گیری کیفیت ، کمیت و نوع تغییرات حاصل شده در رفتار دانش آموزان است.
3. ارزشیابی ، آگاهی از میزان کارآیی و کار آمدی عوامل مؤثر در آموزش و پرورش است.
4. ارزشیابی ، تنها به امتحانات پایانی محدود نمی شود.
5. ارزشیابی وسیله ای کار آمد و بی بدیل است برای هدایت مستمر یادگیری دانش آموزان.
6. ارزشیابی برای برنامه ریزی ، تدریس و تصمیم گیری ، امری ضروری و پایه ای است.
7. ارزشیابی مطلوب ، مستقیماً در بهبود یادگیری دانش آموزان مؤثر است.
8. دانش آموزان نیز از طریق ارزشیابی به نقاط ضعف و قوت خود پی می برند.
9. ارزشیابی مستمر ، باعث مرور و بازتولید مطالب آموخته شده توسط دانش آموزان می شود.
10. ارزشیابی مستمر ، نظارت گام به گام بر تحقق هدف های رفتاری است.
11. معلم از طریق ارزشیابی، روش تدریس و طرح درس خود را ارزیابی می کند.
12. امتحان وسیله ای است مناسب برای تفهیم هدف های درسی به دانش آموزان.
13. نتایج امتحانات موجب شناخت تفاوت های فردی دانش آموزان می شود.
14. امتحان نباید وسیله تهدید امنیت روانی دانش آموزان شود.
15. ارزشیابی دانش آموزان ، نباید تحت تأثیر قضاوت شخصی و حالات عاطفی معلم قرار گیرد.
16. در جریان ارزشیابی باید سعی کرد فضای روانی مناسب و خالی از اضطراب برای بچه ها فراهم کرد.
17. سؤال های امتحانی باید با محتوای مواد آموزشی سازگار باشند.
18. سؤال های امتحانی را باید از مطالب مهم  محتوای آموزشی که بر یادگیری آن ها تأکید شده است ، طرح کرد.
19. سؤال های امتحانی باید توانایی دانش آموزان را در سطوح مختلف یادگیری بسنجند.
20. سؤال های امتحانی باید معرف واقعی هدف های آموزش درس مورد نظر باشند. ( سنجش کار آمد )
21. خطای اندازه گیری آزمون باید کم باشد تا باعث اعتبار آن شود.
22. هدف نهایی از انجام امتحان ، بهبود کیفیت یادگیری است.
23. در طراحی سؤال های امتحانی از جدول دو بعدی ( هدف های رفتاری – فهرست محتوا ) استفاده شود.
24. با توجه به برایند یادگیری ها ، از انواع ابزار آزمون استفاده شود.
25. متن سؤال های امتحانی با بیانی ساده ، روشن ودور از ابهام نوشته شود.
26. از طرح پرسش های چند پهلو و گمراه کننده جداً اجتناب کنید.
27. متن سؤال ها را به صورت جملات مثبت بنویسید.
28. سؤال های امتحانی را عیناً مانند سؤال های کتاب و به صورت کلیشه ای ننویسید.
29. از دادن حق انتخاب به دانش آموزان برای این که ازمیان سؤال ها ، چند سؤال را انتخاب کنند و پاسخ دهند ، خودداری کنید.
30. هر سؤال امتحان باید مستقل از سؤال های دیگر باشد.
31. سؤال های امتحانی را از ساده به مشکل بنویسید.
32. اگر امتحان دارای سؤال های متنوع است ، آن ها را گروه بندی کنید و سؤال های هر گروه را به دنبال هم بنویسید.
33. سؤال های کتبی را طوری بنویسید که به آسانی خوانده شوند.
34. سؤال ها را با فاصله مناسب بنویسید .
35. سؤال های انشایی را در ورقه ها یا جزوه جداگانه و سؤال های عینی را نیز در ورقه جداگانه بنویسید و در امتحان ابتدا سؤال های عینی را به دانش آموزان بدهید ، بعد سؤال های انشایی را .
36. ایجاد شرایط فیزیکی و عاطفی مناسب در جلسه امتحان ضروری است.
37. فضای امتحان باید خالی از عوامل برهم زننده تمرکز حواس دانش آموزان باشد.
38. در جلسات امتحانی با فرد فرد دانش آموزان رابطه ای دوستانه و محبت آمیز بر قرار کنید.
39. دانش آموزان را در مورد نحوه امتحان راهنمایی کنید.
40. ورقه های امتحانی را به صورت ناشناخته تصحیح کنید.
41. در تصحیح اوراق امتحانی ابتدا سؤال اول را در تمام اوراق تصحیح کنید. سپس سؤال دوم را و بعد سوم و به همین ترتیب تا آخر .
42. محتوای سؤال های امتحان را از آنچه تدریس شده است ، استخراج کنید.
43. سعی شود سؤال های امتحانی پایاپی و ثبات داشته باشند.
44. سؤال های مرحله ای را طوری طرح کنید که دانش آموزان بتوانند در یک جلسه درس به آن ها پاسخ دهند و دنباله امتحان به زنگ تفریح نکشد که باعث حواس پرتی دانش آموزان شود.
45. ارزشیابی را جزئی از فرایند آموزش بدانید نه به عنوان نقطه پایان تدریس.
46. راهبردهای آموزشی و ابزار ارزشیابی ، باید با هم سازگاری داشته باشند.
47. سؤال های امتحانی طوری طرح نشوند که فقط محفوظات دانش آموزان را بسنجند.
48. از طرح سؤال های بسیار سخت و بسیار آسان خودداری شود.
49. ارزشیابی نباید جای هدف های آموزشی را بگیرد و به عنوان هدف مطرح شود.
50. ارزشیابی و امتحان را همانند سایر فعالیت های آموزشی بدانیم.
51. ارزشیابی تنها برای صدور جواز عبور شاگردان از یک پایه به پایه دیگر نیست.
52. ارزشیابی باید وسیله پیش بینی باشد ؛ یعنی نشان دهد که شاگرد در چه زمینه ای می تواند به موفقیت برسد.
53. ارزشیابی را نباید صرفاً به منظور نمره دادن و مقایسه دانش آموزان و تعیین افراد قوی و ضعیف به کار برد.
54. در ارزشیابی به نتیجه عملکرد شاگردان درپاسخ به سؤال های مطرح شده اکتفا نکنید.
55. در ارزشیابی ، خود را محدود به انواع تست های کتبی و شفاهی نکنید.
56. ارزشیابی تدریجی و تراکمی ، باید به طور  مستقیم و با اعلام قبلی صورت گیرد.
57. ایجاد محیط رعب و وحشت برای امتحان ، دانش آموزان مضطرب را مضطرب تر می سازد.
58. انتظارات خود را از دانش آموزان در مورد امتحانات مشخص کنید.
59. تأکید بیش از حد بر ارزش نمره بالا و منوط کردن ارزشمندی کودک به نتایج امتحانات وی ، باعث بالا رفتن اضطراب در بچه ها می شود.
60. نمره دادن فقط جزئی از فرایند ارزشیابی است.
61. ارزشیابی باید بلافاصله پس از تعیین هدف های آموزشی معلوم شود.
62. سؤال ها باید واضح و روشن طرح شوند و زیاد طولانی نباشند.
63. امتحانات نباید بر تمام ضوابط و موازین آموزشگاه حکومت کند.
64. هدف از ارزشیابی و امتحان ، شناختن و شناساندن است.
65. نسبت به امتحان نگرش مثبت ایجاد کنید.
66. موفق نشدن در امتحانات را نمی توان فقط به خود دانش آموز و فعالیت های او نسبت داد.
67. شیوه پرسش خود را از مطالب تدریس شده ، برای دانش آموزان مشخص کنید.
68. جلسات امتحانی را با کلام زیبا و آرام بخش الهی شروع کنید.
69. عدم موفقیت دانش آموزان را در امتحان ، دال بر بدی شخصیت آن ها ندانید.
70. سؤال های امتحانی را با عنایت به هدف های رفتاری ، طراحی کنید.
71. هیچ یک از آزمون ها به تنهایی ارزشیابی دقیقی از فرایند یادگیری و پیشرفت تحصیلی به حساب نمی آید.
72. ارزشیابی خود را به یک نوع وسیله سنجش محدود نسازید.
73. در هر امتحان عدالت را حاکم کنید و شرایط یکسان برای همه به وجود آورید.
74. اگر ارزشیابی به نحو شایسته انجام نگیرد ، اثر منفی بر یادگیری می گذارد.
75. آموزش و ارزشیابی باید هدف های یکسانی را دنبال کنند .
76. هدف از امتحان ، غافلگیر کردن دانش آموزان نیست.
77. یکی از ویژگی های ارزشیابی مطلوب ، کارامد بودن آن است.
78. تعداد سؤال های مربوط به یک هدف و یک محتوا باید متناسب با اهمیت آن ها باشد.
79. یک آزمون باید قدرت تشخیص داشته باشد.
80. در اجرای امتحان ، نباید به " سرعت در پاسخ دادن " اهمیت زیادی داد.
81. استفاده از چهار یا پنج نوع سؤال متفاوت در یک آزمون ، امتیاز به حساب نمی آید.
82. معلم نباید یک نوع سؤال را بر انواع دیگر برتری دهد و همواره از آن استفاده کند.
83. سؤال های امتحانی را با دقت طرح کنید و به طور خوانا بنویسید.
84. اگر دانش آموزان هنگام امتحان ، سؤال داشته باشند، باید به آن ها پاسخ داد ، اما آن ها را تشویق به سؤال کردن نکیند.
85. خواندن سؤال های امتحانی برای دانش آموزان ضرورت ندارد ، مگر دانش آموزانی که مشکل خواندن داشته باشند.
86. تردید در روایی یک آزمون احتمال تقلب را افزایش می دهد.
87. اضطراب زیاد در جلسه امتحان باعث افت عملکرد دانش آموزان می شود.
88. دادن ضریب بیش تر به سؤال هایی که توانایی و استعداد مهم تری را می سنجند ، منطقی است.
89. نمرات خام هر امتحان در نفس خود معنای زیادی ندارند.
90. یک آزمون هر اندازه هم خوب باشد اگر به نحوه شایسته ای اجرا و نمره گذاری نشود ، روایی و اعتبار آن به خطر می افتد.
91. در آگهی هر آزمون نه تنها باید تاریخ برگزاری آن ، بلکه تعداد سؤالها و نوع آن ها را نیز مشخص کنید.
92. آموزش و ارزشیابی و نمره گذاری باید هدف های یکسانی داشته باشند.
93. تغییرات نظام آموزشی باید در راستای تغییر بنیادی نظام سنجش و ارزشیابی باشد.
94. نمره خام به تنهایی بیان کننده میزان پیشرفت یا عملکرد دانش آموزان نیست.
95. به ارزشیابی در حیطه های نگرشی و مهارتی بیش تر توجه کنید.
96. ارزشیابی باید بتواند فراگیران را در امر یادگیری کمک کند.
97. به ارزشیابی های گروهی ، به خصوص در کلاس های ابتدایی بها بدهید.

 

98- ایا برای  معلم شدن آمادگی  لازم  را دارید؟؟؟تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ | 22:15 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

یا هوتاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ | 0:58 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

عباراتی که زندگی را در سال 1394 متحول می کند.

عباراتی که زندگی را متحول می کند.

بیشتر افراد دوست دارند در سال جدید ظاهر خود را تغییر دهند؛ اما آیا بهتر نیست به جای ظاهر، ذهن خود را تغییر دهیم؟ تغییر ذهن می‌تواند به اندازه تغییر ظاهری اهمیت داشته باشد؛ اما برای این کار تغییر تفکراتمان کافی نیست، بلکه باید لغاتی را که در زندگی روزمره به کار می‌بریم نیز تغییر دهیم. نحوه صحبت و گفتگوی ما با دیگران و خودمان، تأثیر زیادی بر روی ما دارد. در نتیجه زمان آن فرا رسیده که به مکالمات خود بیشتر توجه کنیم. در ادامه 15 عبارت به شما یادآوری می‌شود که طرز تفکر، احساس و رفتار شما را تغییر خواهند داد.

 

"لطفاً"

یک لغت کوچک که رفتار اجتماعی مهمی محسوب می‌شود. ما واقعاً به این لغت نیاز داریم. رفتار خوب مزایای زیادی به همراه دارد، از افزایش ارتباطات اجتماعی گرفته تا پشت سر گذاشتن موانع در زندگی. به این موضوع فکر کنید؛ آیا زمانی که فردی تقاضایی را به طور مؤدبانه مطرح می‌کند، تمایل بیشتری برای انجام آن کار ندارید؟ این قدرت کلمه "لطفاً" است.

 ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ | 22:27 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

سرگیجهتاريخ : شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 23:28 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

هدف

fu2592.jpgتاريخ : شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 23:19 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

سوالاتی از انیشتین

سوالاتی از انیشتین

به گفته وی تنها ۲ درصد از مردم جهان می توانند این معما را حل کنند

و ۹۸ درصد بقیه از عهده ی حل این مسئله بر نمی آیند.

اگر شما خود را جزو همان ۲ درصد افراد باهوش دنیا میدانید، ,,,,,,,,
*

 ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۳ | 23:41 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

نان و تكنولوژي ( سلیم)تاريخ : چهارشنبه سی ام مهر ۱۳۹۳ | 19:16 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

اطلاعیه

اولیای  محترم   :

 با   سلام و  عرض ارادت

کلاسهای  المپیادی و

پیشرفته  ریاضی  , kargahi

هفتم  ( 6 -7;30)5 شنبه

و هشتم (9-10:30)جمعه

در  سلیم    تشکیل و برگزار میگردد.

 

برای  کسب  اطلاعات و   ثبت نا م  با 32710002  از ساعت 3  تا 7 غروب  تماس  بگیرید .

مدرس : رحیمی و عرب و ...تاريخ : جمعه یازدهم مهر ۱۳۹۳ | 22:46 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

نامه‌ی آبراهام لينکلن به معلمان پسرش

 

 

 به پسرم درس بدهید. او باید بداند که همه‌ی مردم، دادگر و همه آن ها روراست نیستند.اما به پسرم بیاموزید که به ازای هر انسان بدکار، انسان خوب هم وجود دارد.به او بگویید به ازای هر سیاستمدار خودخواه، سیاستمدار جوانمردی هم یافت می‌شود.

 

 به او بياموزيد اگر با کار و زحمت خويش يک دلار کسب کند، بهتر از آن است که جايي روي زمين، پنج دلار بيابد. به او بياموزيد که از باختن پند بگيرد و از پيروز شدن لذت ببرد.او را از غبطه خوردن بر حذر داريد. به او نقش و تاثير مهم خنديدن را يادآور شويد.اگر مي توانيد به او نقش موثر کتاب در زندگي را آموزش دهيد. به او بگوييد بينديشد، به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان دقيق شود، به گلهاي درون باغچه و زنبورها که در هوا پرواز مي کنند دقيق شود و بنگرد.به پسرم بياموزيد که در مدرسه بهتر اين است که مردود شود اما با تقلب به قبولي نرسد.به پسرم ياد بدهيد با ملايم ها ملايم و با گردن کش ها گردن کش باشد.به او بگوييد به باورهايش باور داشته باشد. حتي اگر همه بر خلاف او حرف بزنند. به پسرم ياد بدهيد که همه ي حرف ها را بشنود و سخني را که به نظرش درست مي رسد برگزيند.

 

ارزش هاي زندگي را به پسرم آموزش دهيد. اگر مي توانيد به پسرم ياد بدهيد که در اوج غم و اندوه لبخند به لب داشته باشد.به او بياموزيد که از اشک ريختن خجالت نکشد.به او بياموزيد که مي تواند براي انديشه و شعورش مبلغي تعيين کند، اما قيمت گذاري براي دل بي معناست.به او بگوييد که تسليم هياهو نشود و اگر خود را بر حق مي داند پاي سخنش بايستد و با همه­ي نيرو مبارزه کند. در کار آموزش به پسرم نرمي به خرج دهيد اما از او يک نازپرورده نسازيد بگذاريد شجاع باشد. به او بياموزيد که به مردم باور داشته باشد. توقع زيادي است اما ببينيد که چه مي توانيد بکنيد.تاريخ : یکشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۰ | 0:13 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

از زیبایی ها و شگفتی های ریاضی

از زیبایی هاو شگفتی های ریاضی سخن گفتن آسان است اما درک آن متاسفانه برای همه کس آسان نیست. زیبایی های صوری را همه می بینند و همه هم تقریبا" بیک اندازه از آنها لذت می برند. اگر منظره ای یا صورتی یا تابلویی در نظر شما زیبا باشد، همان منظره، صورت یا تابلو در نظر دیگران هم کم و بیش به همان اندازه زیبا خواهد بود و دیگران هم از آنها تقریبا" به همان اندازه که شما لذت میبرید، لذت خواهند برد. اما زیباییهای ذهنی و لذت بردن از آنها مستلزم داشتن زمینه ی ذهنی مناسب است. بعنوان مثال، عرفان و فلسفه عرصه هایی از اندیشه بشری هستند که کاملا" ذهنی اند. اگر کسی بخواهد این رشته ها را درک کند و آنچه که فلاسفه و عرفا و رهروان این طرق زیبایی نامیده اند را ببیند و احساس کند راهی ندارد جز آنکه الفباء این عرصه های تفکر را بیاموزد و از  "هفت شهر" آنها بگذرد و مراحل و مراتب آنها را طی کند تا زمینه های لازم را برای ذهن خود بمنظور درک آن زیبایی ها فراهم نماید و از این راه به شناخت و لذت برسد.

 

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۶ | 11:24 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

تسهیلات نظام وظیفه برای برخی دانش‌ آموختگان­ برتر

تسهیلات نظام وظیفه برای برخی دانش‌ آموختگان­ برتر 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۲۲
بنیاد ملّی نخبگان به منظور پشتیبانی از فعالیت­‌های تخصصی دانش­‌آموختگان­‌برترِ دانشگاه­‌ها و مؤسسه­‌های آموزش عالی و پژوهشی­‌کشور که به فعالیت‌‌های فنّاورانه اشتغال دارند، تسهیلات نظام­ وظیفۀ تخصصی را در نظر گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ شرایط اعطای تسهیلات نظام وظیفه برای دانش‌­آموختگان­‌برترِ فنّاور به شرح زیر است:

۱. متقاضی باید دانش­‌آموختۀ دورۀ کارشناسی­‌ارشد یا دکتری تخصصی از یکی از دانشگاه­‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش مورد تأیید وزارت علوم، وزارت بهداشت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد و از زمان دانش­‌آموختگی­‌اش بیش از سه سال نگذشته باشد.

یادآوری: دانشجویان دورۀ دکتری تخصصی که از پیشنهاد رسالۀ دکتری خود با موفقیت دفاع کرده­‌اند، نیز می­‌توانند از این تسهیلات بهره­‌مند شوند.

۲. شرط لازم: دانش­‌آموخته باید در یکی از شرکت­‌های دانش­‌بنیانِ مورد تأیید معاونت علمی و فنّاوری به مدت دست کم شش ماه (بر اساس فهرست بیمۀ شرکت) به طور تمام­‌وقت به فعالیت مشغول بوده باشد.

۳. شرط کافی: متقاضی باید حائز بیشترین امتیاز فعالیت­‌های نخبگانی (شامل فعالیت‌های فنّاورانه، پژوهشی و آموزشی) بر اساس معیارهای بنیاد در میان متقاضیان باشد.

یادآوری: اطلاعات هر یک از فعالیت­‌ها باید به طور دقیق در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری شود.

۴. شرکت­‌های دانش­‌بنیان بر اساس سابقۀ فعالیت و اظهارنامۀ مالیاتی خود می­‌توانند از تسهیلات این موضوع برای کارکنان خود بهره­‌مند شوند.

۵. معرفی اولیۀ متقاضیانِ مشمول، بر عهدۀ شرکت متبوع آنان و تکمیل و بارگذاری اطلاعات شخصی بر عهدۀ متقاضی است.
 

 تاريخ : دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ | 0:27 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

نظر بدهید 5 نکته طلایی جهت یادگیری درس ریاضی

نکته 1: مرور درس پس از کلاس
همانطور که می دانیم درس ریاضی یکی از مهمترین درسهای پایه بوده و یادگیری و مطالع صحیح آن حتی در یادگیری سایر دروس تاثیر گذار است.
پس برای موفقیت در یادگیری درس ریاضی، سعی کنید که با یک برنامه ریزی منظم، مرورهای بعد از کلاس درس را داشته باشید.حتماً تمرینات مربوط به آن درس و در صورت امکان تمرینات اضافی حل کنید.
---------------
نکته 2: گوش دادن به درس در کلاس
یکی از نکات مهم در یادگیری درس ریاضی این است که در کلاس درس حواستان جمع باشد. حتی در نوشتن جزوه ریاضیتان سلیقه به خرج دهید که بعدا برای خواندن جذاب باشد. حین تدریس ریاضی توسط معلمتان حتما به دقت گوش دهید. این اولین قدم در موفقیت در ریاضی است.
---------------
نکته 3: نوشتن جزوه جذاب و خوانا در کلاس درس
حین تدریس ریاضی توسط معلم یا دبیرتان سعی کنید که هم گوش دهید و هم جزوه مناسبی یادداشت نمائید.
---------------
نکته 4: فعال بودن و پرسیدن سوال در کلاس درس
فعال بودن در کلاس درس ریاضی و سایر دروس را به یک عادت تبدیل کنید. نه اینکه یک روز سرحال باشید و روز دیگر بی حوصله. کنجکاو باشید و سعی کنید تا مطلب را به خوبی یاد نگرفته اید از آن عبور نکنید.
--------------
نکته 5: مطالعه عمقی درس ریاضی
در هر مسئله ای که دلیل استفاده از روابط و فرمولها و یا روند حل را متوجه نشدید حتما از دبیر ریاضی یا معلم ریاضی خود سوال کنید. حین تدریس ریاضی توسط معلمتان با تمرکز کامل گوش دهید.تاريخ : یکشنبه سی ام فروردین ۱۳۹۴ | 0:32 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

نمونه برنامه کار در منزلتاريخ : یکشنبه سی ام فروردین ۱۳۹۴ | 0:30 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

(در سایت آپارات از ما دیدن کنید) 60 نکته مقدماتی

 
 
 
 
ارسال در تاريخ ۹۳/۱۰/۱۲
 
 
نکته  اول:گوس

نصف عددها×(1+عدد آخری)

مثال 1:مجموع عددهای1 تا 70 رآبدست اورید.

2485=35× (70+1)

نکته2:بدست آوردن عدد کوچک و بزرگ

 

توضیح:هر گاه دوچیز داشته باشیم و اختلاف(تفاوت دو چیز)نیز مشخّص باشد بدست آوردن عدد بزرگ وکوچک امکان پذیر می باشد. بااستفاده از دو فرمول زیر:

عدد کوچک=2÷(اختلاف آن ها ـ مجموع ان ها)

عدد بزرگ=2÷(اختلاف آن ها + مجموع آن ها)

 

مثال1:علی وخواهرش 32 سال دارند اگرخواهرش 8 سال بیش تر ازعلی سن داشته باشد سنّ هرکدام چه قدر است؟

20=2÷(8+32)

12=2÷(8 ـ 32)

نکته3:بدست آوردن مجموع اعداد زوج متوالی(پشت سرهم)

 

 

یکی بیش تر از خودش×تعداد عددهای زوج

صفحه 1

مثال 1:تعداد اعداد زوج متوالی 17 تا 80 رابدست بیاورید.

 

50ـ 17=33

33+=34

3417=2÷

306=18×17

نکته4:بدست آوردن مجموع اعداد فرد متوالی(پشت سرهم)

 

خودش×تعداد عددهای فرد = مجموع اعداد فرد متوالی

نکته5:پیدا کردن پاره خط ها روی خط راست

 

تعداد پاره خط=2÷(یکی کمتر از خودش×تعداد نقطه)

نکته6:محاسبه نیم خط ها روی خط راست

 

تعداد نیم خط=تعداد سر باز خط × تعداد نقطه

نکته7:بدست آوردن تعداد زاویه ها

 

تعداد زاویه=2÷(یکی کمتر از خودش×تعداد ضلع)

صفحه 2

 

نکته8:محاسبه تعداد قطرها

 

تعداد قطر=2÷(3 ـ تعداد ضلع)× تعداد ضلع

 

 

نکته 9 :راه پیدا کردن اعداد متوالی

توضیح: کافی است که جمع اعداد را تقسیم کنیم عدد بدست آمده عدد وسطی خواهد بود.

 

نکته10:طرز پیدا کردن اعداد بخش پذیر بر یک عدد در بین اعداد

 

مثال1:بین دو عدد90و195چند عدد بر5بخش پذیر هستند.

39=5÷195

18=5÷90

21=18 ـ 39

19=2 ـ 21

 ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه سی ام فروردین ۱۳۹۴ | 0:29 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

متممو ..تاريخ : یکشنبه سی ام فروردین ۱۳۹۴ | 0:24 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

خواسته‌های احتمالی ۱+۵ در ادامه مذاکرات هسته ای

بخش خارجی الف، 29 فروردین 94
تاریخ انتشار : شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۵۴

 موسسه علم و امنیت به ریاست دیوید آلبرایت، یکی از اصلی‌ترین اتاق فکرهای دولت آمریکا و گروه ۱+۵ به شمار می‌آید و بخشی از درخواست‌های ۶ کشور در مذاکرات هسته‌ای، بر پایه گزارش‌هایی است که این مجموعه منتشر کرده است. این موسسه سال گذشته نیز گزارشی را منتشر کرد که بسیاری از دیدگاه‌های مطرح‌شده در آن، در ادامه مذاکرات در دستور کار مذاکره‌کنندگان غربی قرار گرفت.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه سی ام فروردین ۱۳۹۴ | 0:16 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

شکلات آموزش و پرورش!!!!!!!!!!!!

شکلات آموزش و پرورش

بخش تعاملی الف- علی غیاث آبادی*، 29 فروردین 94
تاریخ انتشار : شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۱
« به نام خدواوند جان و خرد »

همگان واقفیم که رشد و تعالی یک جامعه زمانی اتفاق می افتد که نظام آموزش و پرورش آن جامعه پیشرفته و بدون عیب باشد. در حال حاضر به دلایلی چند بالندگی و پیشرفت را در نظام آموزش و پرورش شاهد نیستیم . علی رغم نوشته شدن سند چشم انداز تحول بنیادین آموزش و پرورش ، تحرک و تحول خاصی صورت نگرفته است و کمبود ها و رکود و خمودگی نظام آموشی را در برگرفته و باعث نارضایتی بسیاری از همکاران فرهنگی گردیده است. به نظرما جمعی از فرهنگیان ، اگر متولیان آموزش و پرورش ایران عزیز خواهان رفع مشکلات و پویایی بیش از پیش نظام آموزشی هستند،بایستی موارد زیر اجرایی گردد.

۱- با توجه به هزینه های زندگی در حال حاضر حقوق معلمی به تنهایی کفاف مخارج زندگی را نمی دهد .شایسته است آموزش و پرورش حقوق معلمان را افزایش دهد تا حدی که یک معلم با دریافت حقوق معلمی کافی با تمام وجود در خدمت آموزش و پرورش بوده و به شغل دوم فکر نکند .همچنین وجود حقوق و مزایای خوب باعث می شود نیروهای زبده همه وقتشان را در آموزش و پرورش صرف کنند و نیز نیروهای زبده جوان تمایل بیشری برای جذب در آموزش و پرورش داشته باشند.

۲- چند سالی است که به کیفیت نظام ارزشیابی و آموزش بی توجهی شده است . با برداشتن مردودی در سال اول و دوم دبیرستان باعث شده دانش آموزان با بنیه ی علمی بسیار پایین به کلاس های بالاتر راه یافته و امر آموزش را برای معلم و دیگر دانش آموزان بسیار سخت و دشوار کرده است . لذا شایسته است با لغو چنین قوانینی و اجرای ارزشیابی پایانی سال ششم ونهم به صورت نهایی ونظارت هرچه بیشتر بر این ارزشیابی از حضور دانش آموزان ضعیف در مقاطع بالاتر جلوگیری شود .تا با جامعه ای پر از دیپلمه های بی سواد مواجه نباشیم .در ضمن برای جلوگیری از افت تحصیلی و ترقیب بیشتر دانش آموزان و والدین آن ها به درس خواندن ،دانش آموزانی که در خرداد نمره ی قبولی نمی گیرند در صورتی مجاز یه شرکت در امتحانات شهریور هستند که مبلغی را به حساب آموزش وپرورش بپردازند.

۳- پایه تعلیم و تربیت در مقطع ابتدایی محکم می شود .کلاس های با آمار حدود سی نفر نمی تواند برای آموزش و پرورش نوگلان ما در مقطع ابتدایی مفید و پربازده باشد .لذا بایستی آمار کلاس های ابتدای به زیر بیست دانش آموز کاهش یابد تا آموزگار بتواند به اندازه کافی با دانش آموزان کار کند .

۴- برای رشد شایسته سالاری در آموزش و پرورش می بایست انتخاب مدیران مناطق و شورای عالی آموزش و پرورش استان ها با انتخاب همکاران فرهنگی باشد و این منتخبین شورای عالی آموزش و پرورش کل را انتخاب کنند . این روش باعث می شود همه ی همکاران خود را در نظام مدیریتی و تصمیم سازی آموزش و پرورش شریک دانسته و با آنان احساس قرابت بیشتری داشته باشند.

به امید روزی که مشکلات و نواقص نظام آموزش و پرورش رفع گردد و معلمین عزیز از اینکه شغل معلمی را انتخاب کرده اند بسیار راضی و خشنود باشند و با فراق بال به امر مهم تعلیم و تربیت نسل آینده بپردازند.
*دبیر هنرستان
 


تاريخ : یکشنبه سی ام فروردین ۱۳۹۴ | 0:11 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

هشت روش یادگیری

 

نیاز دارند

 به :

علاقه دارند

 به:

فکرمی کنند

 به :

کودکانی که

 دارای مهارت بالا در زمینه های:

   کتاب، نوار، ابزارهای              نوشتاری، مقاله، دفاتر         یادداشت، مکالمه، مباحثه،

         مذاکره و داستان

خواندن و نوشتن، داستان سرایی و بازی با کلمات

 

کلمه ها و جملات

 

   هوش زبانی

ابزارهای علمی و وسایلی که با آن آزمایش انجام       دهد، رفتن به آسمان نماها و موزه های علمی

تجربه کردن و درک کردن حل معماهای ریاضی و محاسبات

روش های استدلال و استنتاج

 

هوش منطقی  ریاضی

  آثار هنری، لگوها، ویدئو          فیلم، اسلاید  بازی های     تخیلی، معما، کتابهای مصور    و رفتن به موزه های علمی

طراحی، نقاشی کردن و خط خطی کردن

 

نقوش و تصاویر

 

هوش مکانی

نمایش درام، حرکت برای    ساختن، ورزش و بازی های فیزیکی،جزبیات

 لامسه ای و آموزش عَمَلی

دویدن، پریدن، ساختن، لمس کردن و بیان کردن با ایما و اشاره

دریافت از طریق حواس پنجگانه

 

هوش حرکتی  جسمانی

 ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ | 22:17 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

latifeh

 


با يك لطيفه آغاز مي‌كنيم!

دانش آموز زرنگ و البته شيطون براي اين‌كه كمي با معلم رياضي‌شون شوخي كرده باشه يك روز سر كلاس رياضي از معلم سؤال مي‌پرسد: آيا می‌توانيد يك مثلث با دو خط رسم كنيد؟!! معلم پاسخ داد: مسلماً اين كار غير ممكن است. اما دانش‌آموز شيطون ما سريع گفت من اين كار را انجام می‌دهم و سريعاً خود را به تخته‌سياه رساند. شكل زير را روی تخته رسم كرد گفت: اين هم يك مثلث با دو پاره‌خط!!تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ | 22:21 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

 

 

 

 


احتمالاً با قضیه‌ی آخر فرما آشنایی دارید. پیر فرما، ریاضی‌دان بزرگ فرانسوی، در حدود 350 سال پیش مسأله‌ای را در نظریه‌ي اعداد مطرح كرد كه تا 11 سال پیش كسی موفق به حل آن نشد. در طول این سال‌ها ریاضی‌دانان بزرگی وقت زیادی را صرف حل این مسأله نمودند ولی هیچ‌یك نتوانستند مسأله را حل كنند.

البته بسیاری از ریاضی‌دانان مانند: گاوس، اویلر‌، لژاندر،‌ سوفی ژرمن،‌ هاردی،‌ فالتینگنز،‌ موردل و ... و خیلی‌های دیگر، هریك پیشرفتی در حل مسأله به‌وجود آوردند و در نهایت در سال 1994 اندرو وایلز آمریكایی با یك راه حل طولانی و با استفاده از مدرن‌ترین تكنیك‌های جبری، توپولوژی و هندسه‌ی جبری موفق به كامل كردن این پیشرفت‌ها شد و اثبات این قضیه به‌نام وی ثبت گردید. صورت این قضیه این چنین است:

اگر n عددی طبیعی و بزرگ‌تر از 2 باشد ( ) آن‌گاه معادله‌ی  دارای هیچ جوابی در اعداد صحیح نیست.

و اما سؤال مسابقه:

 

با استفاده از قضیه آخر فرما ثابت كنید اگر n >2 آن‌گاه عددی گنگ است.تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ | 22:17 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ | 22:15 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

مولفان کوچک

emsal  shagerdany  daram ke  mollef  bodan  ra  doost darand

va 

be zody  ham  in kar  ra  khahand  kard

raaaaaaaaaaaaaaahe  derazist  valy  ziba va  delpasand

 

 miraby  va   poryany :

be in vady khosh  amadid......., تاريخ : جمعه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۴ | 17:20 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

سرکلاس خوب گوش کنیم

 چگونه  ؟؟؟؟   سرکلاس خوب گوش کنیمادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ | 1:2 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

خجالت ممنوع

تاريخ : دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ | 1:0 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

سه تفاوت اصلي تفاسير ايران و امريكا از توافق لوزان

کد مطلب: 265532
سه تفاوت اصلي تفاسير ايران و امريكا از توافق لوزان
بخش خارجی الف، 15 فروردین 94
تاریخ انتشار : شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۹
وال استريت ژورنال سه تفاوت اصلي تفاسير ايران و امريكا از توافق را منتشر كرد.

به گزارش الف، اين تفاوت ها كه از مقايسه دو بيانيه وزارت خارجه امريكا و ايران حاصل شده است، به طور خلاصه به شرح زير است (لينك):

1- در مورد تحريم ها
تفسير امريكا: تحريم هاي هسته اي معلق خواهند شد.
تفسير ايران: تحريم هاي هسته اي لغو خواهند شد.

تفاوت اصلي: امريكا ميگويد كه "تخفيف" هاي تحريمي به صورت مرحله بندي شده و تعليق خواهند بود. ايران مي گويد هنگامي كه توافق نهايي حاصل شد، تحريم ها با سرعت بيشتري پايان خواهند گرفت.

2- در مورد ذخاير هسته اي:
تفسير امريكا: ايران موافقت كرده كه براي حداقل ۱۵ سال در حد ۳.۶ درصد غني سازي كند و ذخيره اورانيوم غني شده خود را براي ۱۵ سال از ۱۰ هزار كيلوگرم به ۳۰۰ كيلوگرم برساند.
تفسير ايران: مدت زمان برنامه جامع مشترك براي ۱۰ سال خواهد بود كه در اين مدت ۵۰۰۰ سانتريفيوژ نطنز در حد ۳.۶۷ درصد غني سازي خواهند كرد.

تفاوت اصلي: ايران مدت زمان محدوديت غني سازي و ذخاير خود را ۱۰ سال مي داند و امريكا ۱۵ سال.

3- در مورد بازرسي ها:
تفسير امريكا: آژانس انرژي هسته اي دسترسي عادي (مرتب) (Regular access) به تاسياست هسته اي ايران و زنجيره حمايتي اين برنامه خواهد داشت.
تفسير ايران: ايران به طور داوطلبانه و موقت (Voluntary and temporary) پروتكل الحاقي را اجرا و اجازه دسترسي به تاسياست هسته اي را مهيا خواهد كرد.

تفاوت اصلي: بازرسي هاي سرزده، براي مخاطب داخلي در ايران جالب نبوده است!
 


تاريخ : شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴ | 23:13 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

جلالخالقتاريخ : جمعه چهاردهم فروردین ۱۳۹۴ | 22:42 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

یا هوتاريخ : جمعه چهاردهم فروردین ۱۳۹۴ | 22:41 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

360تاريخ : چهارشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۴ | 2:0 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

شش پیشنهاد برای پیشرفت

 

 

 

http://www.axgig.com/images/72764520693364693733.jpg    

لزوم بهبود شرایط ، مقوله ای است که در سالیان اخیر درباره آن بسیار بحث شده و ظاهرا در موقعیت امروزی همه مشتاق آن هستند ! ما ایرانیان نیز به عنوان جمعی از جامعه جهانی نیازمند و علاقه مند تغییریم، اما چه کسی قرار است ما را یا شرایط را تغییر دهد؟ بی تردید خود ما .

سوال دوم این است که چه کسی باید تغییر کند؟ باز هم می گویم که خود ما. نخست این خود ما هستیم که باید تغییر کنیم. در این صورت، این تغییر فکری و رفتاری به دلیل صداقتی که دیگران در ما مشاهده می کنند آنان را تغییر خواهد داد. امتحان کنید تا به حقیقت آن پی ببرید! اما چگونه می توانیم شرایط را برای بهتر کردن آن، تغییر دهیم؟

به عقیده من چند محور هست که اگر در آن زمینه ها واقعا تلاش کنیم امید است که به نتیجه برسیم. " حرف زدن کافی است، خوب است این بار با جسارت، دست به عمل بزنیم. "

http://www.axgig.com/images/01454581470686105042.gif  زبان های بیگانه را بیاموزیم : 

اولین پل ارتباطی ما با بیگانگان، یادگیری زبان آنهاست. اگر به این اصل مهم رسیدیم می توانیم با آنان ارتباط داشته باشیم و از ذخایر فکری و معنوی آنان بهره مند شویم.

http://www.axgig.com/images/01454581470686105042.gif بهره گیری از وسایل و پدیده های نوین فناوری:

اگر با زبان پدیده ها و اختراعات جدید مانند کامپیوتر، موبایل، اینترنت و ... به طور کامل آشنا شویم، و از آنها در زندگی خود استفاده کنیم، می توانند با تاثیر خود بر زندگی ما، ما را تغییر دهند و زندگی را برای ما آسان تر کنند.

http://www.axgig.com/images/01454581470686105042.gif شنونده سخنان مخالفان خود باشیم:

تردیدی نیست که مخالفان ما نیز حرف هایی برای گفتن دارند و احتمالا ممکن است حقیقتی در کلامشان داشته باشند.

http://www.axgig.com/images/01454581470686105042.gif به سمت آموزش های تخصصی برویم.

http://www.axgig.com/images/01454581470686105042.gif از کهنه گرایی بگریزیم و به نو گرایی رو کنیم:

کهنگی با خود، انحطاط و عقب ماندگی را به همراه دارد. حرف نو، اندیشه نو و راه نو به زندگی طراوت می بخشد.

http://www.axgig.com/images/01454581470686105042.gif مطالعه را فراموش نکینم.تاريخ : چهارشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۴ | 1:59 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |

کرهتاريخ : چهارشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۴ | 1:57 | نویسنده : فریدون رحيمي (دبیر فیزیک و ریاضیات) |